پردیس 10 سالنه «مهر کوهسنگی» مشهد

تاریخ اتمام پروژه : 1 خرداد 1400