پردیس 7 سالنه «بهمن» سنندج

تاریخ اتمام پروژه : 22 بهمن 1399