پردیس هویزه مشهد

سینما پردیس هویزه مشهد


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 8


ظرفیت سینما : 1,139 نفر


سال ساخت : 1349


آدرس : خیابان دانشگاه-چهارراه گلستان

فیلم های در حال اکران سینما پردیس هویزه مشهد
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/25 13:45
چهار 1397/12/25 09:30-11:30
سالن سه 1397/12/25 16:00-17:45-19:30-21:15-23:00
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهار 1397/12/26 15:00-19:00-22:45
هشت 1397/12/29 15:45
چهار 1397/12/29 19:30
هشت 1398/01/26 15:45
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هفت 1397/12/26 15:15-17:00-18:45
شش 1397/12/26 09:45-11:30-13:15
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1397/12/28 09:45-11:45-15:45-17:45-23:59
چهار 1397/12/28 15:30
هفت 1397/12/28 20:30-22:15
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هفت 1397/12/26 11:15
چهار 1397/12/26 13:30-17:30
شش 1397/12/29 23:00
پنج 1398/02/03 15:00
هشت 1398/02/03 19:30
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/28 11:15-15:45-20:15
هشت 1397/12/28 21:30
چهار 1397/12/28 09:30-23:30
سالن اصلی 1397/12/29 13:30-18:00-22:30
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/29 16:00-20:30
سالن دو 1398/01/29 18:15-22:45
پنج 1398/01/29 19:00
سالن سه 1398/02/03 10:00-12:00-14:00
هفت 1398/02/03 23:59