سیدضیا هاشمی پروانه ساخت گرفت

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه ۲۱ آبان با ساخت سه فیلمنامه موافقت کرد.

ادامه

1396/08/24 293 بازدید